Capabilities

The /capabilities endpoint is required for every participant that provides services:

 • iSHARE Satellite

 • Authorisation Registry

 • Service Provider

 • Identity Provider

The endpoint returns iSHARE capabilities of the iSHARE party. The server response is an iSHARE signed JSON Web Token.

Depening on whether or not an Access Token is provided to the capabilities endpoint, the endpoint must return public or public and restricted endpoints. in detail:

 • If an access token IS NOT provided
  • Return public endpoints, including the Access Token endpoint

 • If an access token IS provided
  • Return public endpoints, including the Access Token endpoint

  • Return restricted endpoints

Any endpoints that are not intended to be part of the capabilities to be used by iSHARE roles (out of scope of iSHARE) must not be included in the capabilities endpoint return.

Request

HTTP methods

 • GET

Headers

Authorization
String. Optional.
OAuth 2.0 authorization based on bearer token. MUST contain “Bearer “ + access token value. Must be provided if restricted endpoints are needed. How to retrieve the access token can be found at Access Token Endpoint section.

Example

> Authorization: Bearer IIeDIrdnYo2ngwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSDEZMBcGA1UEAwwQaVNIQ

GET /capabilities

Response

Headers

Content-Type
String.
Defines response body content type. MUST be equal to application/json.

HTTP status codes

200 OK
When an access token is not provided or correct access token is provided an OK result should be returned.
400 Bad Request
When Authorization header is provided but token format is invalid (e.x. not Bearer).
401 Unauthorized
When Authorization header is provided, an access token is valid, but has already expired.

Parameters

capabilities_token
String (JWT).
A signed JWT which contains capabilities for requesting party.

Decoded capabilities_token parameters:

It contains iSHARE compliant JWT claims, however if an access token is not provided, then aud claim should be ommitted while signing JWT. In addition to that it also contains the following parameters:

capabilities_info
Object. Root level.
Contains information about capabilities.
party_id
String. Contained in capabilities_info.
Party ID, also known as EORI number of the party which provides the capabilities info.
ishare_roles
Array of Objects. Contained in capabilities_info.
Contains array of role objects that provide the information about the roles of the party in iSHARE.
role
String. Contained in ishare_roles.
Should be on the following values: ServiceConsumer, ServiceProvider, EntitledParty, AuthorisationRegistry, IdentityProvider, IdentityBroker, iShareSatellite.
supported_versions
Array of Objects. Contained in capabilities_info.
Contains information about supported version endpoints for each version.
version
String. Contained in supported_versions.
Version of the system which is under support.
supported_features
Array of Objects. Contained in supported_versions.
Contins a list of supported features for different access levels.
public
Array of Objects. Contained in supported_features.
Contains supported public features.
id
String. Contained in the object of public.
Unique identifier of the feature.
feature
String. Contained in the object of public.
Friendly name of the feature.
description
String. Contained in the object of public.
Short description about the feature.
url
String. Contained in the object of public.
URL to the feature.
token_endpoint
String. Contained in the object of public. Optional.
URL where access token for the feature could be retrieved. This is optional because if feature is access token, it is not needed to mention it twice.
restricted
Array of Objects. Contained in supported_features. Optional.
Contains supported restricted features. The structure and parameters are exactly the same as defined in public parameter above. It should only be shown to the parties which provided a valid access token. If an access token was not provided or restricted endpoints does not exist, this value can be not returned, empty or null.

200 OK Example

< Content-Type: application/json

{
 "capabilities_token": "eyJ4NWMiOlsiTUlJRWdUQ0NBbW1nQXdJQkFnSUlTOTBLKzFROUhPa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBd1NERVpNQmNHQTFVRUF3d1FhVk5JUVZKRlZHVnpkRU5CWDFSTVV6RU5NQXNHQTFVRUN3d0VWR1Z6ZERFUE1BMEdBMVVFQ2d3R2FWTklRVkpGTVFzd0NRWURWUVFHRXdKT1REQWVGdzB4T1RBeU1UVXhNVFEzTVRWYUZ3MHlNVEF5TVRReE1UUTNNVFZhTUVJeEZUQVRCZ05WQkFNTURGZGhjbVZvYjNWelpTQXhNekVjTUJvR0ExVUVCUk1UUlZVdVJVOVNTUzVPVERBd01EQXdNREF3TXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1Rrd3dnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFDd2FEQXpFSjI4REtURmRQUHU5b0o0SnQ2NHBLeEFIc1AzRkhMeVk1N1VpcGRCOW1vMTU3eGY5MXo1dlpNY05NdXFVdWF1OE9IVHpseWtQQTl0Q0VPb2NFMERZd1I3RzBFM1F6bnE5VjhVRy9oY242eGVxY1J2NTV3RS9sZDdFUVV1SnhZaHJ1VVVwNnc4S3lYQnZWdHRkVzhFMnlxa3lDVmFCRTUwRHNzaFlxazdnaVFDSExtVlhSSm44dDZDdW52dGlIdHVuTzBaM1hlM0U1TVJma0NqTm5jajdPTVRNQ1h2OHVDTlNkOE4ydGV1YmhUM2dBQnpXMlBqdTJFeU54SmV6eWRTSXU5eTNYa3VnZUNKSUdIRlk4TEtSZXU5YUV6dDhhTC9NeTdaOENKaklWRzFjRDBmREZ0NEpaeHVZd1c4RC9uamw0Q21PTERhR2VwZ0dHd2ZBZ01CQUFHamRUQnpNQXdHQTFVZEV3RUIvd1FDTUFBd0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVGanpuSU9uV2xPOGY1YUx4dVB5KzZ0OHNONEV3RXdZRFZSMGxCQXd3Q2dZSUt3WUJCUVVIQXdFd0hRWURWUjBPQkJZRUZHYm92VjdGTE01MkZjYStZRTJkRXFvK0tveHFNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJRm9EQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFKdHZFMmlBYXB1Rzh5cm9WeWVpNEd2dGpmTStJT3RoczFWd2ozWjR0TnRXalc4VTFZcXFnd2ZBSThnUHVDekk2SEdNRDBycnZ6SVM2dGc0cGVUekRFZFk2VmZDNGx0bWNTNWNwaFlZcXM2WDB3aWZUcDRWVmJQdCs2R3hwTWU5b01CVGNBR1JIVGF4VzJmYVBzclFtZkRuaGNoSEZsU2FqaHF4RDVnUi9GWXZYZUFHc29QMEJCcW1SUkRiUnR5ZFB4Qnd1WVFyVTdUSmQraXJQdmhDVm9BMENPQ0FZM2loU3N5UHBuK0xDYnJsQ2JkNVNGRHBIOWFXdHQ2MmlqQ3M4TWRETk1QMmw1bGJ3clFCN3YxYnNGelkxU3hTQ0QxRTh5bVhrQlFSaENCY2cwbWszRXNTVmpkL0dCWG52Q3RCNzdlVUY4MGdMMUR4VzJwT2huTU5DdDMwcTFnemQvajJ0bWNLb0tvR3puUFFDL3NkNWs0c29tLytIdE9ZUWJTbVliQW5LcmFJVWdqUmQzYTN1UzFYQkZHWjMvem9JTXNuMXFOdnI1cENPRkJWcXlLVEp0S1ZjRzcvZi9ncXgxdGplOGVzV0c4bjZReUlPWjBXbWEzVnBaVnFEZGFYRHIrSi9rQ2FZcC9IbUZ2RjhDVkNDQlJSV082ajR6UXh0dXJxL1ZhZUxMOCtJYjlTb1FvRld5UnBMbkZpeXU3em81cUxBNlg1UThTY3owL0pONElOcW5EaFBMYWRrL0p3ZEF0RC80eFBZVlZUYUFYc2hlQmtlKy85QS9nZ0tJakpoazlhUEV2OE1KcnhDa0F1Zm1iVS9pVFVYYXVpUGhjaGM4RmEwZ05IV0RrOW1nMDcyek5HRW1hUlNQSjJQZm52dzNuTXhDanpleDVOdzB0ND0iLCJMUzB0TFMxQ1JVZEpUaUJEUlZKVVNVWkpRMEZVUlMwdExTMHREUXBOU1VsR1kxUkRRMEV4YldkQmQwbENRV2RKU1ZOR1VrcDNSMEZCZVdwVmQwUlJXVXBMYjFwSmFIWmpUa0ZSUlV4Q1VVRjNVa1JGVmsxQ1RVZEJNVlZGRFFwQmQzZE5ZVlpPU1ZGV1NrWldSMVo2WkVWT1FrMVJNSGREZDFsRVZsRlJURVJCVWxWYVdFNHdUVkU0ZDBSUldVUldVVkZMUkVGYWNGVXdhRUpWYTFWNERRcERla0ZLUW1kT1ZrSkJXVlJCYXpWTlRVSTBXRVJVUlRSTlJHTjVUWHBGTVUxVVVYaE5NVzlZUkZSSmVrMUVZM2xOYWtVeFRWUlJlRTB4YjNkVFJFVmFEUXBOUW1OSFFURlZSVUYzZDFGaFZrNUpVVlpLUmxaSFZucGtSVTVDV0RGU1RWVjZSVTVOUVhOSFFURlZSVU4zZDBWV1IxWjZaRVJGVUUxQk1FZEJNVlZGRFFwRFozZEhZVlpPU1ZGV1NrWk5VWE4zUTFGWlJGWlJVVWRGZDBwUFZFUkRRMEZwU1hkRVVWbEtTMjlhU1doMlkwNUJVVVZDUWxGQlJHZG5TVkJCUkVORERRcEJaMjlEWjJkSlFrRlFkV1ZTV0ZWSFUxVm5kVGR4Y0VGWFNtcEJWa2c1ZWpNeE9WaHVkVVpzWlZabFR5OVllR0pLTmxVMGFYaFlVa3QyVnpoMlMxUldEUW94WkZKalpsRmxRM0ZZYXpkMVlTOWFjM0ZPY25FNE9VVjRPVFZpTUc1eFIxVjJNVTV2U3pKVU9IbEZRV3RSZW5sNldWcHdWelJqTWxsTlEyTm5OV0Z0RFFwU2QwTm1XV0ZvU0hSS2JWaEtWM0ZTUldWMlRUVnJTbTlQWVdOTFNDOUhWV0p6WlcxVU9UUkNNRXRZVTA1Uk5rbFhZMHA1YW5CMVlXOUVjR0kyVjJRNURRbzNWREpzZFZBeFNWRTFaMnRtZDFVek9FTmFTa3RXYTJKWk0yVkthMHhzVDNkM2RFWnpSbEJRTWswMFpqaDFORGM1VDJ0TlZYSTFMMjByZUc0M00wcGhEUXBhVTBwR1QwaDJTVTQyUkVad1FXeHpNbUY0TjBKb1ZWTnNZa3ROTTFsRmRVNWlNRTgwYjA4MWVXNUVSa2gyYld4c2NEWk9kVEJHTWxodk1FSjFNRkF2RFFwMWNXSXZNRGhZZGxaWGJtVTNkMk4zVjFwU09TdGtOemh4SzA5c1prTXZiU3QzUVhkQmNXMVJTRVZ5T0doS1RuWlNObE12T0RSSVFXcFZaRTE1UjJOWkRRcFVkbTkyTUhSaU1GcDNMMEZMZDBSbk9GQkRPVlZHVWxsaU1HTkNjakFyTDBkbVoyMUtVRFZSVFVGbVRIRnJXRzFhZDFsUlUxb3hSbUZ0VG14S2JHMTREUW93YzFsYVVWTmhkV1JITUN0WWEyTTVPVEVyV25jdmVEaDFWMXBwT1hGUldtVkNUMlIzYmtreWVHWXZTRXBZU0VwellWcG1SSFpVY0RWcE9HbFdVRGMxRFFveGNtaHBibmRNYVRKa1dtNXRVM05ST1RabmRuUlVVVUp2TkVvMVFYWkdLM001U1d3clZIVnJaVXgwYkV0QlFtRnZUWGQ2T0hkWlFrTnVaa3QyVlhSckRRcHdOMHBWTldscWFsbEdZWEZSYzBaU00xSndUMGhZWTBndmMzQmFWRmxJZFZOek1VOXdTRlppY2pBdlkwWjBWMXB3ZGpSMFUxRnJiRkJ4UTJwa1pGTkJEUXBUU0Rsck0wOUNRV2g0Wlc1NVdFeHJiamxWT1VGQlNUTTBjRnBpUmxZcmJXdHpSMGR5VGpkMWEyczBiMkpUZEVrM2VpODFRV2ROUWtGQlIycFpla0pvRFFwTlFUaEhRVEZWWkVWM1JVSXZkMUZHVFVGTlFrRm1PSGRJZDFsRVZsSXdha0pDWjNkR2IwRlZjbUV6UzNOVWJsVldibGs0UzFobmJEQlNhV2xSUW5SdkRRcExSWGQzU0ZGWlJGWlNNRTlDUWxsRlJrSlpPRFY1UkhBeGNGUjJTQ3RYYVRoaWFqaDJkWEptVEVSbFFrMUJORWRCTVZWa1JIZEZRaTkzVVVWQmQwbENEUXBvYWtGT1FtZHJjV2hyYVVjNWR6QkNRVkZ6UmtGQlQwTkJaMFZCWlVsS2R6RnVibTlQY25OaGJYVmxWelJqV2xCTWVuSnVkVWhUUlhaMk1WTkZUREZpRFFwbVFqWkdOek5oYm0xNFluRTVLMDlaVnpaeGIycG9lSFp2Y2toVVJucHZVWGx1YzFCdFluTnZOM1EwWWpOSVFYUlhZVTlzY0RORVMxcFZWSEI2VDJ4TURRcHVVVGxuYzBSRVprUldVMHB6U2pWcWVHZHNSRVphYlRCQk1EZE1aRE5EZUZwb2JucFhaamxCTUZGblRuRk9OV2hEWTA5emNtdzBkVVJOZGxwNkswMDVEUXByVEM5cGEzTkRlRFJZTUhOdk1rOVRiVEZSWVd0eVlVRlNNM1Z0VUdNeWIyOUJZV05RYzBGV1EyeHNaV3RZUmtvNVJFWnFTalZWZGl0eVp6aGFTMGhJRFFwTVIzSlFNVGx2TDBGeldFcFpjRXRRTDNSMGF6VjBRblZCTkVwQ01qQmhVMmhpWTBNMU16bHlRU3RSWXl0clJFaDVVbTVNTUdGS2VWSlpaVUpuV1RGcERRcEJkSFY2V0hwTlQyczFNMWhXSzJGS2IyZEVjRE5uUmpjemN6RmpNVmw1U1ZKSWREZHZabEZITHpCYWJIZGpMelF4UTNoUFJDdHNlWHBITXpSU2EyZEpEUXBWVHpaVlptcHBSME5HVUcxYVVUSklhM0JMZVhGTWFXWnlZVkprY1hKSVdFOW9iMVprTjBocFpGbEphV2h1V2t0RWEweHBNV05tWlc4eWJYbzRkRmRwRFFwVmVrRXJaRkJqYUdGSlJXeHdVVXBRVkdwVFlreHFSakpKTVRsUmVVSTRablZRWVhwUVprNUpha2h5V0dGTGJHRlRNMngxUzJOR2FYRlBXV2RqZDFkbURRcGtXbTFFZW5oSlZUWlFXVEppZW5ndlUwUk5iMVV5TkhKQlZsTjFSMEZaUWtsQmJIZG1NbkI0YlhSTVkySk5RVFppV1hJMGRISnRVV1ppU25KTk9HWTREUXBLV21kSFVXOUpkSEp3ZW5KTGFrSktNbWRHVW5Rck1EWTFUazFVVG10Q05YSjNPRmh5TlRacU5XUnFhM0ZDTUM5eFNFbGpSakpVYVZrdmF5ODRNVkp0RFFwVVExbDRjbFpJZWsweFkzcG9XRWhZV1hwMmJtUXlTbXd4ZDBwWWVXRmpWMnczUm1sUVlXZG5kekJaVVdsa1YwaEhUV1JKZEVWMVJDODRVMWhwUTFoc0RRb3hUMGwyZG1salBRMEtMUzB0TFMxRlRrUWdRMFZTVkVsR1NVTkJWRVV0TFMwdExRMEsiLCJMUzB0TFMxQ1JVZEpUaUJEUlZKVVNVWkpRMEZVUlMwdExTMHREUXBOU1VsR1lsUkRRMEV4VjJkQmQwbENRV2RKU1VocWFtWlVkVk5xUm1wTmQwUlJXVXBMYjFwSmFIWmpUa0ZSUlV4Q1VVRjNVa1JGVmsxQ1RVZEJNVlZGRFFwQmQzZE5ZVlpPU1ZGV1NrWldSMVo2WkVWT1FrMVJNSGREZDFsRVZsRlJURVJCVWxWYVdFNHdUVkU0ZDBSUldVUldVVkZMUkVGYWNGVXdhRUpWYTFWNERRcERla0ZLUW1kT1ZrSkJXVlJCYXpWTlRVSTBXRVJVUlRSTlJHTjVUWHBGTVUxRVZYaE5NVzlZUkZSSk5FMUVZM2xOUkVVeFRVUlZlRTB4YjNkU1JFVldEUXBOUWsxSFFURlZSVUYzZDAxaFZrNUpVVlpLUmxaSFZucGtSVTVDVFZFd2QwTjNXVVJXVVZGTVJFRlNWVnBZVGpCTlVUaDNSRkZaUkZaUlVVdEVRVnB3RFFwVk1HaENWV3RWZUVONlFVcENaMDVXUWtGWlZFRnJOVTFOU1VsRFNXcEJUa0puYTNGb2EybEhPWGN3UWtGUlJVWkJRVTlEUVdjNFFVMUpTVU5EWjB0RERRcEJaMFZCTkVoSlVUSmxSMWhUVURCaWNXZFBjelpKWW5KNFZIY3ZNSFUyV0hsU2FUVklMMW9yYWpob1VIcEdaVk12YmpkVlkwUnpLelE0UjFsVFowVk9EUW94WTBsRVFrRkhWMnB1ZDA1Tk5uVTBVbkJSYVVjNGVHdzNXWFJxVjNsdGQwdHRORWhZZEV4QlVYRjBOekpoY2xrek4xQlRSak13V0drMlZsQkNZVzUwRFFwUVZHUmhZU3M1ZWtOVk9FTjVSbTVGV2pKbVMxUnJNVk4xWnpNMlp6WkdOazlxWkdkRFEwZHJhbVJ3Y0V0V2VVNUpiRFZQVnl0cmFrWnhNa0U1UjNaMERRcENVa2RGZDFJeVpYUnZkRXQwYzBsSVNTOW5OR05ZVDBaYWFuUkRRM1JRYjBWdGFsRTJObVpUZDJFM1FXcHZiSEJDWWpKUVkzTnpRMVp3WWpWak5uTkJEUXBtY0RJd1NrNXVPRFJyUkZGRmIwaHFaVzk1VGtGeFkzUkNSVWx6VWxwR05HdHdWRzQwV1doVFdIRXdWRWd2YTFKMFJVVm1Ua1Z0ZWt4RlQxTmhSRmRRRFFwNVREaHhTa3B3ZURGaFVFRjVaVEJtYTBkbVNtazFNV05IVW5KR2VHWTNhbVpPT1RsVWFtUm1NM2w0ZDNSVUwzbFJjWFZYVEhBMlZreGtjV3BLVEdzNURRcGlkRWRySzBKcFV6bHBWblIzTkRGRll6SjVjMWd2TTJjd2VHVldWa1pIZEhsRGQwRkRWM0I1U1hnclVXMDRNRXRxVmxocldVUjRhRWRwVEZGcVVVbDZEUXBXYjJ4UVJWWlZSRUZhYm5jclRFTnRaek5QV1RsSmVUQlFXRlJXTUhnelEwdElUU3RETTNWcldsZHJVekZrTTBOVFowUldiREVyWTNCSVNsUTBiVFptRFFwTGJtNWpUemMzZVZaUE1IbHlWelV5TVRoVlIyRlpRVXhQYURoUVNHOTNNelpsT1dOQ01tTXdZbFF5WkRGRFNGSmxhMU5zTkN0Q2VDdDRVVTFIZDNOUURRcDVkbVZIWjNCclNHbGtXblJaVWtSUU5FVXZTSGhPUzNrcmQyWkNlVkZsVTNVMFdXTlZZemhGU0hoNU9YRjZlR0ZsTWpoUlpscHVOM00wTjFZdlVHcEJEUXByTUdSTVdubFJSRzl1UlRsUk1UQlBhMDFXTVRWRWNEbFFWMGRsUTFGS2NtazFTbVJQYm5JcmFVUTRSR1JJYzBOQmQwVkJRV0ZPYWsxSFJYZEVkMWxFRFFwV1VqQlVRVkZJTDBKQlZYZEJkMFZDTDNwQlprSm5UbFpJVTAxRlIwUkJWMmRDVTNSeVkzRjRUMlJTVjJScWQzQmxRMWhTUjB0S1FVY3laMjlVUkVGa0RRcENaMDVXU0ZFMFJVWm5VVlZ5WVROTGMxUnVWVlp1V1RoTFdHZHNNRkpwYVZGQ2RHOUxSWGQzUkdkWlJGWlNNRkJCVVVndlFrRlJSRUZuUjBkTlFUQkhEUXBEVTNGSFUwbGlNMFJSUlVKRGQxVkJRVFJKUTBGUlFrTkhXVTVzTHpGSVJsZFdhRVJ2VUcxcmNGWnhiVE13Y25seFpqWmtWM2d4Y25oVVZ6RnNhemxoRFFwV1ZVOXNVamxKVWtoUWNERjZMMFl2TkdaaU5tMUpXRVpxUmxsM05XeFZNbVpoU0ZZNWIzQTBjazUxUjNGU1VsTk1hVkZRVm5aUFdIaEViSGh4UVRaRURRcHRjWHBwVWtWMmRIUkhNSFZNV2k5R1QzbGpTMWsxTTNCWFJrTjZSekpyWlhFMlQwbGtPVXBUY0VadFVVUlBhVVkzVjFOMWFXWlFUSFYzUVVSclZYY3JEUXB2V2xsSFoxZHRZbmRSVHpCc1dIUjNOMWhQYm5rek4yNU1XbXRaYkRnNVlsSm9TV2N2TjJaaUsxaHVZamc1TVRSVFRYWXdhMGRzYXpGclEyVjVURFpHRFFwWVpGaFNWR0ZoZERWak9WaHNTbkk1ZVhwUFZVbEVialUwWWxreFFrdFVObGwwYVhsS1puWkRUbUYyTDBaaU1qUjJOV1Z4TWxvNWJVSmtXamN3UTJNNURRbzFaMUJxY1hGNFRWcFZaMHB2TlRkWmRtaE1abGhFZDNoaVYxcFhXVU1yVjJOU09HNUlhMWtyZEZwQ2JFbHBhREpEV0VoelQyRnlOVzlJTm1SeVRXUjBEUXBOU1ZwNk0xVmFTaTlEZUVaSE1YVXlNMVY2TVdwQ1ptMHZSV2RuWkV0b1QxWnVWRFpsWkhKMVZtOTBaVmRYUTBSQ09VaGthSGg2T0ZKQlZsbHVOV1J4RFFwVmFtdHFVbkUwVnpsUlFXWktkWE55VUZwSFFtNWtWRGQ1VG1GWkwwWklXVXRKY1N0MVZHRnlWMmxpYW1SNGRHUlpRMnhoVkhkUGVHczFTWEZMVGtZNURRcGxRMHRpVUcxNGN6RnRiRnB5VTB4cVRWRkdXVE5WT1ZKcmRucEpLek5KYkVGR2EyTjBWV1ZoWW5CcmJWaDRiblZYVjFOV01rWktUemxhY2s5T1RWZDFEUXAwZHlzMU5qZFFTelZuZWswd1JuRlJkbUkzYzBONFduVlJSR3cxUTNRMldsZHNkSE15V1RjeWREWndVR3BTU1RFM0sxTTRLeXRoTW5aUlpIaENZMDVSRFFvd2VFWXlkR3AyZWxSMmFWb3pRelZGY1VsbFlYcFhaR2RKV210eFpsZGFhMU00ZGlzd1RVRjJUbHBaSzJKaWVDdDJVM2RNVDI5SVVWZHlaaTlQUTB3M0RRcEJVVDA5RFFvdExTMHRMVVZPUkNCRFJWSlVTVVpKUTBGVVJTMHRMUzB0RFFvPSJdLCJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJFVS5FT1JJLk5MMDAwMDAwMDAzIiwic3ViIjoiRVUuRU9SSS5OTDAwMDAwMDAwMyIsImp0aSI6IjcwNzFlY2M1MTU0NDQxMjc5OTAzNjIyYWYxYmVkYmMwIiwiaWF0IjoxNTkxOTY1Mjc3LCJleHAiOjE1OTE5NjUzMDcsImNhcGFiaWxpdGllc19pbmZvIjp7InBhcnR5X2lkIjoiRVUuRU9SSS5OTDAwMDAwMDAwMyIsImlzaGFyZV9yb2xlcyI6W3sicm9sZSI6IlNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIifV0sInN1cHBvcnRlZF92ZXJzaW9ucyI6W3sidmVyc2lvbiI6IjEuNyIsInN1cHBvcnRlZF9mZWF0dXJlcyI6W3sicHVibGljIjpbeyJpZCI6IkE1MUQ0MTNGLUIzQ0MtNDc3RC05NkM0LUUzN0E5MDAzQkZFMyIsImZlYXR1cmUiOiJjYXBhYmlsaXRpZXMiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IlJldHJpZXZlcyBpU0hBUkUgY2FwYWJpbGl0aWVzIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93MTMuaXNoYXJldGVzdC5uZXQvY2FwYWJpbGl0aWVzIiwidG9rZW5fZW5kcG9pbnQiOiJodHRwczovL3cxMy5pc2hhcmV0ZXN0Lm5ldC9jb25uZWN0L3Rva2VuIn0seyJpZCI6IjQ5RjZFNjYyLUYwNTUtNEFBQy05NkIyLUU4MzNGQTVGNTQxNCIsImZlYXR1cmUiOiJhY2Nlc3MgdG9rZW4iLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6Ik9idGFpbnMgYWNjZXNzIHRva2VuIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93MTMuaXNoYXJldGVzdC5uZXQvY29ubmVjdC90b2tlbiJ9LHsiaWQiOiIwNTM1N0IxQy1BOTM0LTRCQjItQTdDRC00Mjk0OERBNTIzNzkiLCJmZWF0dXJlIjoiYm9vbSBhY2Nlc3MiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IlJlcXVlc3QgYm9vbSBhY2Nlc3MgYmFzZWQgb24gdXNlciBpbmZvcm1hdGlvbiIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vdzEzLmlzaGFyZXRlc3QubmV0L2Jvb21fYWNjZXNzIiwidG9rZW5fZW5kcG9pbnQiOiJodHRwczovL3cxMy5pc2hhcmV0ZXN0Lm5ldC9jb25uZWN0L3Rva2VuIn0seyJpZCI6IjEwNUQxOUM3LTAyQjEtNDgxRi04Qjk4LTBDMEYyRjVFQkI0QiIsImZlYXR1cmUiOiJyZXR1cm4gY2xpZW50IGluZm9ybWF0aW9uIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiJEaXNwbGF5cyBpZGVudGl0eSBvZiBjbGllbnQgdG8gd2hpY2ggYWNjZXNzIHRva2VuIHdhcyBpc3N1ZWQiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3cxMy5pc2hhcmV0ZXN0Lm5ldC9tZSIsInRva2VuX2VuZHBvaW50IjoiaHR0cHM6Ly93MTMuaXNoYXJldGVzdC5uZXQvY29ubmVjdC90b2tlbiJ9XX1dfV19fQ.SpxDw3Yc7RTR7vudzfvc5ys3BgkJOdnS41A5B1KHAy4Po3leHrsu4bXYNWi44Ln-kaihRw1zAoJ8UW9YO3nezlwSixEGgxDlNvmYBnhHe_BIpLIb-j-b1Y_oQCjM-5AtZpXeXbHA9lmt-YSumEEsP-Bkhu_Tenwi6r9fMsPTjKB8KiPljp7XYSUm7cgmg82VSQzdd2Ft-8FC6qTyoShVTcP6KqcHVPlKeJCa92yXi2gg6sUsrMYiA3ol7R9diyDXdWNghSkkoBLZHoWpj9DGlTFVgrwuWyF72Y0wQs9l4QAcnbdxPQXcemzazam1aE4f8auKj-gt49KSBo-TggrXcA"
}

Decoded JWT Payload

{
 "iss": "EU.EORI.NL000000003",
 "sub": "EU.EORI.NL000000003",
 "jti": "7071ecc5154441279903622af1bedbc0",
 "iat": 1591965277,
 "exp": 1591965307,
 "capabilities_info": {
  "party_id": "EU.EORI.NL000000003",
  "ishare_roles": [
   {
    "role": "ServiceProvider"
   }
  ],
  "supported_versions": [
   {
    "version": "1.7",
    "supported_features": [
     {
      "public": [
       {
        "id": "A51D413F-B3CC-477D-96C4-E37A9003BFE3",
        "feature": "capabilities",
        "description": "Retrieves iSHARE capabilities",
        "url": "https://w13.isharetest.net/capabilities",
        "token_endpoint": "https://w13.isharetest.net/connect/token"
       },
       {
        "id": "49F6E662-F055-4AAC-96B2-E833FA5F5414",
        "feature": "access token",
        "description": "Obtains access token",
        "url": "https://w13.isharetest.net/connect/token"
       },
       {
        "id": "05357B1C-A934-4BB2-A7CD-42948DA52379",
        "feature": "boom access",
        "description": "Request boom access based on user information",
        "url": "https://w13.isharetest.net/boom_access",
        "token_endpoint": "https://w13.isharetest.net/connect/token"
       },
       {
        "id": "105D19C7-02B1-481F-8B98-0C0F2F5EBB4B",
        "feature": "return client information",
        "description": "Displays identity of client to which access token was issued",
        "url": "https://w13.isharetest.net/me",
        "token_endpoint": "https://w13.isharetest.net/connect/token"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}