Capabilities

The /capabilities endpoint is required for every participant that provides services. The endpoint returns iSHARE capabilities (supported versions & optional features) of the iSHARE party. Server response is an iSHARE signed JSON Web Token.

The capabilities endpoint should only return the public endpoints if no access token is provided. If an access token is provided, the capabilities endpoint will also provide the restricted endpoints. A party may also have private endpoints, which are endpoints for their own internal organization, also known as endpoints that are implemented, but not to share with the others. These endpoints are not within the scope of iSHARE and should not be returned to other iSHARE parties.

Request

HTTP methods

 • GET

Headers

Authorization
String. Optional.
OAuth 2.0 authorization based on bearer token. MUST contain “Bearer ” + access token value. Must be provided if restricted endpoints are needed. How to retrieve the access token can be found at Access Token Endpoint section.

Example

> Authorization: Bearer IIeDIrdnYo2ngwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSDEZMBcGA1UEAwwQaVNIQ

GET /capabilities

Response

Headers

Content-Type
String.
Defines response body content type. MUST be equal to application/json.

HTTP status codes

200 OK
When an access token is not provided or correct access token is provided an OK result should be returned.
400 Bad Request
When Authorization header is provided but token format is invalid (e.x. not Bearer).
401 Unauthorized
When Authorization header is provided, an access token is valid, but has already expired.

Parameters

capabilities_token
String (JWT).
A signed JWT which contains capabilities for requesting party.

Decoded capabilities_token parameters:

It contains iSHARE compliant JWT claims, however if an access token is not provided, then aud claim should be ommitted while signing JWT. In addition to that it also contains the following parameters:

capabilities_info
Object. Root level.
Contains information about capabilities.
party_id
String. Contained in capabilities_info.
Party ID, also known as EORI number of the party which provides the capabilities info.
ishare_roles
Array of Objects. Contained in capabilities_info.
Contains array of role objects that provide the information about the roles of the party in iSHARE.
role
String. Contained in ishare_roles.
Should be on the following values: Authorization Registry, Scheme Owner, Service Provider.
supported_versions
Array of Objects. Contained in capabilities_info.
Contains information about supported version endpoints for each version.
version
String. Contained in supported_versions.
Version of the system which is under support.
supported_features
Array of Objects. Contained in supported_versions.
Contins a list of supported features for different access levels.
public
Array of Objects. Contained in supported_features.
Contains supported public features.
id
String. Contained in the object of public.
Unique identifier of the feature.
feature
String. Contained in the object of public.
Friendly name of the feature.
description
String. Contained in the object of public.
Short description about the feature.
url
String. Contained in the object of public.
URL to the feature.
token_endpoint
String. Contained in the object of public. Optional.
URL where access token for the feature could be retrieved. This is optional because if feature is access token, it is not needed to mention it twice.
restricted
Array of Objects. Contained in supported_features. Optional.
Contains supported restricted features. The structure and parameters are exactly the same as defined in public parameter above. It should only be shown to the parties which provided a valid access token. If an access token was not provided or restricted endpoints does not exist, this value can be not returned, empty or null.

200 OK Example

< Content-Type: application/json

{
 "capabilities_token": "eyJ4NWMiOlsiTUlJRWdUQ0NBbW1nQXdJQkFnSUlTOTBLKzFROUhPa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBd1NERVpNQmNHQTFVRUF3d1FhVk5JUVZKRlZHVnpkRU5CWDFSTVV6RU5NQXNHQTFVRUN3d0VWR1Z6ZERFUE1BMEdBMVVFQ2d3R2FWTklRVkpGTVFzd0NRWURWUVFHRXdKT1REQWVGdzB4T1RBeU1UVXhNVFEzTVRWYUZ3MHlNVEF5TVRReE1UUTNNVFZhTUVJeEZUQVRCZ05WQkFNTURGZGhjbVZvYjNWelpTQXhNekVjTUJvR0ExVUVCUk1UUlZVdVJVOVNTUzVPVERBd01EQXdNREF3TXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1Rrd3dnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFDd2FEQXpFSjI4REtURmRQUHU5b0o0SnQ2NHBLeEFIc1AzRkhMeVk1N1VpcGRCOW1vMTU3eGY5MXo1dlpNY05NdXFVdWF1OE9IVHpseWtQQTl0Q0VPb2NFMERZd1I3RzBFM1F6bnE5VjhVRy9oY242eGVxY1J2NTV3RS9sZDdFUVV1SnhZaHJ1VVVwNnc4S3lYQnZWdHRkVzhFMnlxa3lDVmFCRTUwRHNzaFlxazdnaVFDSExtVlhSSm44dDZDdW52dGlIdHVuTzBaM1hlM0U1TVJma0NqTm5jajdPTVRNQ1h2OHVDTlNkOE4ydGV1YmhUM2dBQnpXMlBqdTJFeU54SmV6eWRTSXU5eTNYa3VnZUNKSUdIRlk4TEtSZXU5YUV6dDhhTC9NeTdaOENKaklWRzFjRDBmREZ0NEpaeHVZd1c4RC9uamw0Q21PTERhR2VwZ0dHd2ZBZ01CQUFHamRUQnpNQXdHQTFVZEV3RUIvd1FDTUFBd0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVGanpuSU9uV2xPOGY1YUx4dVB5KzZ0OHNONEV3RXdZRFZSMGxCQXd3Q2dZSUt3WUJCUVVIQXdFd0hRWURWUjBPQkJZRUZHYm92VjdGTE01MkZjYStZRTJkRXFvK0tveHFNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJRm9EQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFKdHZFMmlBYXB1Rzh5cm9WeWVpNEd2dGpmTStJT3RoczFWd2ozWjR0TnRXalc4VTFZcXFnd2ZBSThnUHVDekk2SEdNRDBycnZ6SVM2dGc0cGVUekRFZFk2VmZDNGx0bWNTNWNwaFlZcXM2WDB3aWZUcDRWVmJQdCs2R3hwTWU5b01CVGNBR1JIVGF4VzJmYVBzclFtZkRuaGNoSEZsU2FqaHF4RDVnUi9GWXZYZUFHc29QMEJCcW1SUkRiUnR5ZFB4Qnd1WVFyVTdUSmQraXJQdmhDVm9BMENPQ0FZM2loU3N5UHBuK0xDYnJsQ2JkNVNGRHBIOWFXdHQ2MmlqQ3M4TWRETk1QMmw1bGJ3clFCN3YxYnNGelkxU3hTQ0QxRTh5bVhrQlFSaENCY2cwbWszRXNTVmpkL0dCWG52Q3RCNzdlVUY4MGdMMUR4VzJwT2huTU5DdDMwcTFnemQvajJ0bWNLb0tvR3puUFFDL3NkNWs0c29tLytIdE9ZUWJTbVliQW5LcmFJVWdqUmQzYTN1UzFYQkZHWjMvem9JTXNuMXFOdnI1cENPRkJWcXlLVEp0S1ZjRzcvZi9ncXgxdGplOGVzV0c4bjZReUlPWjBXbWEzVnBaVnFEZGFYRHIrSi9rQ2FZcC9IbUZ2RjhDVkNDQlJSV082ajR6UXh0dXJxL1ZhZUxMOCtJYjlTb1FvRld5UnBMbkZpeXU3em81cUxBNlg1UThTY3owL0pONElOcW5EaFBMYWRrL0p3ZEF0RC80eFBZVlZUYUFYc2hlQmtlKy85QS9nZ0tJakpoazlhUEV2OE1KcnhDa0F1Zm1iVS9pVFVYYXVpUGhjaGM4RmEwZ05IV0RrOW1nMDcyek5HRW1hUlNQSjJQZm52dzNuTXhDanpleDVOdzB0ND0iLCJMUzB0TFMxQ1JVZEpUaUJEUlZKVVNVWkpRMEZVUlMwdExTMHREUXBOU1VsR1kxUkRRMEV4YldkQmQwbENRV2RKU1ZOR1VrcDNSMEZCZVdwVmQwUlJXVXBMYjFwSmFIWmpUa0ZSUlV4Q1VVRjNVa1JGVmsxQ1RVZEJNVlZGRFFwQmQzZE5ZVlpPU1ZGV1NrWldSMVo2WkVWT1FrMVJNSGREZDFsRVZsRlJURVJCVWxWYVdFNHdUVkU0ZDBSUldVUldVVkZMUkVGYWNGVXdhRUpWYTFWNERRcERla0ZLUW1kT1ZrSkJXVlJCYXpWTlRVSTBXRVJVUlRSTlJHTjVUWHBGTVUxVVVYaE5NVzlZUkZSSmVrMUVZM2xOYWtVeFRWUlJlRTB4YjNkVFJFVmFEUXBOUW1OSFFURlZSVUYzZDFGaFZrNUpVVlpLUmxaSFZucGtSVTVDV0RGU1RWVjZSVTVOUVhOSFFURlZSVU4zZDBWV1IxWjZaRVJGVUUxQk1FZEJNVlZGRFFwRFozZEhZVlpPU1ZGV1NrWk5VWE4zUTFGWlJGWlJVVWRGZDBwUFZFUkRRMEZwU1hkRVVWbEtTMjlhU1doMlkwNUJVVVZDUWxGQlJHZG5TVkJCUkVORERRcEJaMjlEWjJkSlFrRlFkV1ZTV0ZWSFUxVm5kVGR4Y0VGWFNtcEJWa2c1ZWpNeE9WaHVkVVpzWlZabFR5OVllR0pLTmxVMGFYaFlVa3QyVnpoMlMxUldEUW94WkZKalpsRmxRM0ZZYXpkMVlTOWFjM0ZPY25FNE9VVjRPVFZpTUc1eFIxVjJNVTV2U3pKVU9IbEZRV3RSZW5sNldWcHdWelJqTWxsTlEyTm5OV0Z0RFFwU2QwTm1XV0ZvU0hSS2JWaEtWM0ZTUldWMlRUVnJTbTlQWVdOTFNDOUhWV0p6WlcxVU9UUkNNRXRZVTA1Uk5rbFhZMHA1YW5CMVlXOUVjR0kyVjJRNURRbzNWREpzZFZBeFNWRTFaMnRtZDFVek9FTmFTa3RXYTJKWk0yVkthMHhzVDNkM2RFWnpSbEJRTWswMFpqaDFORGM1VDJ0TlZYSTFMMjByZUc0M00wcGhEUXBhVTBwR1QwaDJTVTQyUkVad1FXeHpNbUY0TjBKb1ZWTnNZa3ROTTFsRmRVNWlNRTgwYjA4MWVXNUVSa2gyYld4c2NEWk9kVEJHTWxodk1FSjFNRkF2RFFwMWNXSXZNRGhZZGxaWGJtVTNkMk4zVjFwU09TdGtOemh4SzA5c1prTXZiU3QzUVhkQmNXMVJTRVZ5T0doS1RuWlNObE12T0RSSVFXcFZaRTE1UjJOWkRRcFVkbTkyTUhSaU1GcDNMMEZMZDBSbk9GQkRPVlZHVWxsaU1HTkNjakFyTDBkbVoyMUtVRFZSVFVGbVRIRnJXRzFhZDFsUlUxb3hSbUZ0VG14S2JHMTREUW93YzFsYVVWTmhkV1JITUN0WWEyTTVPVEVyV25jdmVEaDFWMXBwT1hGUldtVkNUMlIzYmtreWVHWXZTRXBZU0VwellWcG1SSFpVY0RWcE9HbFdVRGMxRFFveGNtaHBibmRNYVRKa1dtNXRVM05ST1RabmRuUlVVVUp2TkVvMVFYWkdLM001U1d3clZIVnJaVXgwYkV0QlFtRnZUWGQ2T0hkWlFrTnVaa3QyVlhSckRRcHdOMHBWTldscWFsbEdZWEZSYzBaU00xSndUMGhZWTBndmMzQmFWRmxJZFZOek1VOXdTRlppY2pBdlkwWjBWMXB3ZGpSMFUxRnJiRkJ4UTJwa1pGTkJEUXBUU0Rsck0wOUNRV2g0Wlc1NVdFeHJiamxWT1VGQlNUTTBjRnBpUmxZcmJXdHpSMGR5VGpkMWEyczBiMkpUZEVrM2VpODFRV2ROUWtGQlIycFpla0pvRFFwTlFUaEhRVEZWWkVWM1JVSXZkMUZHVFVGTlFrRm1PSGRJZDFsRVZsSXdha0pDWjNkR2IwRlZjbUV6UzNOVWJsVldibGs0UzFobmJEQlNhV2xSUW5SdkRRcExSWGQzU0ZGWlJGWlNNRTlDUWxsRlJrSlpPRFY1UkhBeGNGUjJTQ3RYYVRoaWFqaDJkWEptVEVSbFFrMUJORWRCTVZWa1JIZEZRaTkzVVVWQmQwbENEUXBvYWtGT1FtZHJjV2hyYVVjNWR6QkNRVkZ6UmtGQlQwTkJaMFZCWlVsS2R6RnVibTlQY25OaGJYVmxWelJqV2xCTWVuSnVkVWhUUlhaMk1WTkZUREZpRFFwbVFqWkdOek5oYm0xNFluRTVLMDlaVnpaeGIycG9lSFp2Y2toVVJucHZVWGx1YzFCdFluTnZOM1EwWWpOSVFYUlhZVTlzY0RORVMxcFZWSEI2VDJ4TURRcHVVVGxuYzBSRVprUldVMHB6U2pWcWVHZHNSRVphYlRCQk1EZE1aRE5EZUZwb2JucFhaamxCTUZGblRuRk9OV2hEWTA5emNtdzBkVVJOZGxwNkswMDVEUXByVEM5cGEzTkRlRFJZTUhOdk1rOVRiVEZSWVd0eVlVRlNNM1Z0VUdNeWIyOUJZV05RYzBGV1EyeHNaV3RZUmtvNVJFWnFTalZWZGl0eVp6aGFTMGhJRFFwTVIzSlFNVGx2TDBGeldFcFpjRXRRTDNSMGF6VjBRblZCTkVwQ01qQmhVMmhpWTBNMU16bHlRU3RSWXl0clJFaDVVbTVNTUdGS2VWSlpaVUpuV1RGcERRcEJkSFY2V0hwTlQyczFNMWhXSzJGS2IyZEVjRE5uUmpjemN6RmpNVmw1U1ZKSWREZHZabEZITHpCYWJIZGpMelF4UTNoUFJDdHNlWHBITXpSU2EyZEpEUXBWVHpaVlptcHBSME5HVUcxYVVUSklhM0JMZVhGTWFXWnlZVkprY1hKSVdFOW9iMVprTjBocFpGbEphV2h1V2t0RWEweHBNV05tWlc4eWJYbzRkRmRwRFFwVmVrRXJaRkJqYUdGSlJXeHdVVXBRVkdwVFlreHFSakpKTVRsUmVVSTRablZRWVhwUVprNUpha2h5V0dGTGJHRlRNMngxUzJOR2FYRlBXV2RqZDFkbURRcGtXbTFFZW5oSlZUWlFXVEppZW5ndlUwUk5iMVV5TkhKQlZsTjFSMEZaUWtsQmJIZG1NbkI0YlhSTVkySk5RVFppV1hJMGRISnRVV1ppU25KTk9HWTREUXBLV21kSFVXOUpkSEp3ZW5KTGFrSktNbWRHVW5Rck1EWTFUazFVVG10Q05YSjNPRmh5TlRacU5XUnFhM0ZDTUM5eFNFbGpSakpVYVZrdmF5ODRNVkp0RFFwVVExbDRjbFpJZWsweFkzcG9XRWhZV1hwMmJtUXlTbXd4ZDBwWWVXRmpWMnczUm1sUVlXZG5kekJaVVdsa1YwaEhUV1JKZEVWMVJDODRVMWhwUTFoc0RRb3hUMGwyZG1salBRMEtMUzB0TFMxRlRrUWdRMFZTVkVsR1NVTkJWRVV0TFMwdExRMEsiLCJMUzB0TFMxQ1JVZEpUaUJEUlZKVVNVWkpRMEZVUlMwdExTMHREUXBOU1VsR1lsUkRRMEV4VjJkQmQwbENRV2RKU1VocWFtWlVkVk5xUm1wTmQwUlJXVXBMYjFwSmFIWmpUa0ZSUlV4Q1VVRjNVa1JGVmsxQ1RVZEJNVlZGRFFwQmQzZE5ZVlpPU1ZGV1NrWldSMVo2WkVWT1FrMVJNSGREZDFsRVZsRlJURVJCVWxWYVdFNHdUVkU0ZDBSUldVUldVVkZMUkVGYWNGVXdhRUpWYTFWNERRcERla0ZLUW1kT1ZrSkJXVlJCYXpWTlRVSTBXRVJVUlRSTlJHTjVUWHBGTVUxRVZYaE5NVzlZUkZSSk5FMUVZM2xOUkVVeFRVUlZlRTB4YjNkU1JFVldEUXBOUWsxSFFURlZSVUYzZDAxaFZrNUpVVlpLUmxaSFZucGtSVTVDVFZFd2QwTjNXVVJXVVZGTVJFRlNWVnBZVGpCTlVUaDNSRkZaUkZaUlVVdEVRVnB3RFFwVk1HaENWV3RWZUVONlFVcENaMDVXUWtGWlZFRnJOVTFOU1VsRFNXcEJUa0puYTNGb2EybEhPWGN3UWtGUlJVWkJRVTlEUVdjNFFVMUpTVU5EWjB0RERRcEJaMFZCTkVoSlVUSmxSMWhUVURCaWNXZFBjelpKWW5KNFZIY3ZNSFUyV0hsU2FUVklMMW9yYWpob1VIcEdaVk12YmpkVlkwUnpLelE0UjFsVFowVk9EUW94WTBsRVFrRkhWMnB1ZDA1Tk5uVTBVbkJSYVVjNGVHdzNXWFJxVjNsdGQwdHRORWhZZEV4QlVYRjBOekpoY2xrek4xQlRSak13V0drMlZsQkNZVzUwRFFwUVZHUmhZU3M1ZWtOVk9FTjVSbTVGV2pKbVMxUnJNVk4xWnpNMlp6WkdOazlxWkdkRFEwZHJhbVJ3Y0V0V2VVNUpiRFZQVnl0cmFrWnhNa0U1UjNaMERRcENVa2RGZDFJeVpYUnZkRXQwYzBsSVNTOW5OR05ZVDBaYWFuUkRRM1JRYjBWdGFsRTJObVpUZDJFM1FXcHZiSEJDWWpKUVkzTnpRMVp3WWpWak5uTkJEUXBtY0RJd1NrNXVPRFJyUkZGRmIwaHFaVzk1VGtGeFkzUkNSVWx6VWxwR05HdHdWRzQwV1doVFdIRXdWRWd2YTFKMFJVVm1Ua1Z0ZWt4RlQxTmhSRmRRRFFwNVREaHhTa3B3ZURGaFVFRjVaVEJtYTBkbVNtazFNV05IVW5KR2VHWTNhbVpPT1RsVWFtUm1NM2w0ZDNSVUwzbFJjWFZYVEhBMlZreGtjV3BLVEdzNURRcGlkRWRySzBKcFV6bHBWblIzTkRGRll6SjVjMWd2TTJjd2VHVldWa1pIZEhsRGQwRkRWM0I1U1hnclVXMDRNRXRxVmxocldVUjRhRWRwVEZGcVVVbDZEUXBXYjJ4UVJWWlZSRUZhYm5jclRFTnRaek5QV1RsSmVUQlFXRlJXTUhnelEwdElUU3RETTNWcldsZHJVekZrTTBOVFowUldiREVyWTNCSVNsUTBiVFptRFFwTGJtNWpUemMzZVZaUE1IbHlWelV5TVRoVlIyRlpRVXhQYURoUVNHOTNNelpsT1dOQ01tTXdZbFF5WkRGRFNGSmxhMU5zTkN0Q2VDdDRVVTFIZDNOUURRcDVkbVZIWjNCclNHbGtXblJaVWtSUU5FVXZTSGhPUzNrcmQyWkNlVkZsVTNVMFdXTlZZemhGU0hoNU9YRjZlR0ZsTWpoUlpscHVOM00wTjFZdlVHcEJEUXByTUdSTVdubFJSRzl1UlRsUk1UQlBhMDFXTVRWRWNEbFFWMGRsUTFGS2NtazFTbVJQYm5JcmFVUTRSR1JJYzBOQmQwVkJRV0ZPYWsxSFJYZEVkMWxFRFFwV1VqQlVRVkZJTDBKQlZYZEJkMFZDTDNwQlprSm5UbFpJVTAxRlIwUkJWMmRDVTNSeVkzRjRUMlJTVjJScWQzQmxRMWhTUjB0S1FVY3laMjlVUkVGa0RRcENaMDVXU0ZFMFJVWm5VVlZ5WVROTGMxUnVWVlp1V1RoTFdHZHNNRkpwYVZGQ2RHOUxSWGQzUkdkWlJGWlNNRkJCVVVndlFrRlJSRUZuUjBkTlFUQkhEUXBEVTNGSFUwbGlNMFJSUlVKRGQxVkJRVFJKUTBGUlFrTkhXVTVzTHpGSVJsZFdhRVJ2VUcxcmNGWnhiVE13Y25seFpqWmtWM2d4Y25oVVZ6RnNhemxoRFFwV1ZVOXNVamxKVWtoUWNERjZMMFl2TkdaaU5tMUpXRVpxUmxsM05XeFZNbVpoU0ZZNWIzQTBjazUxUjNGU1VsTk1hVkZRVm5aUFdIaEViSGh4UVRaRURRcHRjWHBwVWtWMmRIUkhNSFZNV2k5R1QzbGpTMWsxTTNCWFJrTjZSekpyWlhFMlQwbGtPVXBUY0VadFVVUlBhVVkzVjFOMWFXWlFUSFYzUVVSclZYY3JEUXB2V2xsSFoxZHRZbmRSVHpCc1dIUjNOMWhQYm5rek4yNU1XbXRaYkRnNVlsSm9TV2N2TjJaaUsxaHVZamc1TVRSVFRYWXdhMGRzYXpGclEyVjVURFpHRFFwWVpGaFNWR0ZoZERWak9WaHNTbkk1ZVhwUFZVbEVialUwWWxreFFrdFVObGwwYVhsS1puWkRUbUYyTDBaaU1qUjJOV1Z4TWxvNWJVSmtXamN3UTJNNURRbzFaMUJxY1hGNFRWcFZaMHB2TlRkWmRtaE1abGhFZDNoaVYxcFhXVU1yVjJOU09HNUlhMWtyZEZwQ2JFbHBhREpEV0VoelQyRnlOVzlJTm1SeVRXUjBEUXBOU1ZwNk0xVmFTaTlEZUVaSE1YVXlNMVY2TVdwQ1ptMHZSV2RuWkV0b1QxWnVWRFpsWkhKMVZtOTBaVmRYUTBSQ09VaGthSGg2T0ZKQlZsbHVOV1J4RFFwVmFtdHFVbkUwVnpsUlFXWktkWE55VUZwSFFtNWtWRGQ1VG1GWkwwWklXVXRKY1N0MVZHRnlWMmxpYW1SNGRHUlpRMnhoVkhkUGVHczFTWEZMVGtZNURRcGxRMHRpVUcxNGN6RnRiRnB5VTB4cVRWRkdXVE5WT1ZKcmRucEpLek5KYkVGR2EyTjBWV1ZoWW5CcmJWaDRiblZYVjFOV01rWktUemxhY2s5T1RWZDFEUXAwZHlzMU5qZFFTelZuZWswd1JuRlJkbUkzYzBONFduVlJSR3cxUTNRMldsZHNkSE15V1RjeWREWndVR3BTU1RFM0sxTTRLeXRoTW5aUlpIaENZMDVSRFFvd2VFWXlkR3AyZWxSMmFWb3pRelZGY1VsbFlYcFhaR2RKV210eFpsZGFhMU00ZGlzd1RVRjJUbHBaSzJKaWVDdDJVM2RNVDI5SVVWZHlaaTlQUTB3M0RRcEJVVDA5RFFvdExTMHRMVVZPUkNCRFJWSlVTVVpKUTBGVVJTMHRMUzB0RFFvPSJdLCJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJFVS5FT1JJLk5MMDAwMDAwMDAzIiwic3ViIjoiRVUuRU9SSS5OTDAwMDAwMDAwMyIsImp0aSI6IjcwNzFlY2M1MTU0NDQxMjc5OTAzNjIyYWYxYmVkYmMwIiwiaWF0IjoxNTkxOTY1Mjc3LCJleHAiOjE1OTE5NjUzMDcsImNhcGFiaWxpdGllc19pbmZvIjp7InBhcnR5X2lkIjoiRVUuRU9SSS5OTDAwMDAwMDAwMyIsImlzaGFyZV9yb2xlcyI6W3sicm9sZSI6IlNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIifV0sInN1cHBvcnRlZF92ZXJzaW9ucyI6W3sidmVyc2lvbiI6IjEuNyIsInN1cHBvcnRlZF9mZWF0dXJlcyI6W3sicHVibGljIjpbeyJpZCI6IkE1MUQ0MTNGLUIzQ0MtNDc3RC05NkM0LUUzN0E5MDAzQkZFMyIsImZlYXR1cmUiOiJjYXBhYmlsaXRpZXMiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IlJldHJpZXZlcyBpU0hBUkUgY2FwYWJpbGl0aWVzIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93MTMuaXNoYXJldGVzdC5uZXQvY2FwYWJpbGl0aWVzIiwidG9rZW5fZW5kcG9pbnQiOiJodHRwczovL3cxMy5pc2hhcmV0ZXN0Lm5ldC9jb25uZWN0L3Rva2VuIn0seyJpZCI6IjQ5RjZFNjYyLUYwNTUtNEFBQy05NkIyLUU4MzNGQTVGNTQxNCIsImZlYXR1cmUiOiJhY2Nlc3MgdG9rZW4iLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6Ik9idGFpbnMgYWNjZXNzIHRva2VuIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93MTMuaXNoYXJldGVzdC5uZXQvY29ubmVjdC90b2tlbiJ9LHsiaWQiOiIwNTM1N0IxQy1BOTM0LTRCQjItQTdDRC00Mjk0OERBNTIzNzkiLCJmZWF0dXJlIjoiYm9vbSBhY2Nlc3MiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IlJlcXVlc3QgYm9vbSBhY2Nlc3MgYmFzZWQgb24gdXNlciBpbmZvcm1hdGlvbiIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vdzEzLmlzaGFyZXRlc3QubmV0L2Jvb21fYWNjZXNzIiwidG9rZW5fZW5kcG9pbnQiOiJodHRwczovL3cxMy5pc2hhcmV0ZXN0Lm5ldC9jb25uZWN0L3Rva2VuIn0seyJpZCI6IjEwNUQxOUM3LTAyQjEtNDgxRi04Qjk4LTBDMEYyRjVFQkI0QiIsImZlYXR1cmUiOiJyZXR1cm4gY2xpZW50IGluZm9ybWF0aW9uIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiJEaXNwbGF5cyBpZGVudGl0eSBvZiBjbGllbnQgdG8gd2hpY2ggYWNjZXNzIHRva2VuIHdhcyBpc3N1ZWQiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3cxMy5pc2hhcmV0ZXN0Lm5ldC9tZSIsInRva2VuX2VuZHBvaW50IjoiaHR0cHM6Ly93MTMuaXNoYXJldGVzdC5uZXQvY29ubmVjdC90b2tlbiJ9XX1dfV19fQ.SpxDw3Yc7RTR7vudzfvc5ys3BgkJOdnS41A5B1KHAy4Po3leHrsu4bXYNWi44Ln-kaihRw1zAoJ8UW9YO3nezlwSixEGgxDlNvmYBnhHe_BIpLIb-j-b1Y_oQCjM-5AtZpXeXbHA9lmt-YSumEEsP-Bkhu_Tenwi6r9fMsPTjKB8KiPljp7XYSUm7cgmg82VSQzdd2Ft-8FC6qTyoShVTcP6KqcHVPlKeJCa92yXi2gg6sUsrMYiA3ol7R9diyDXdWNghSkkoBLZHoWpj9DGlTFVgrwuWyF72Y0wQs9l4QAcnbdxPQXcemzazam1aE4f8auKj-gt49KSBo-TggrXcA"
}

Decoded JWT Payload

{
 "iss": "EU.EORI.NL000000003",
 "sub": "EU.EORI.NL000000003",
 "jti": "7071ecc5154441279903622af1bedbc0",
 "iat": 1591965277,
 "exp": 1591965307,
 "capabilities_info": {
  "party_id": "EU.EORI.NL000000003",
  "ishare_roles": [
   {
    "role": "Service Provider"
   }
  ],
  "supported_versions": [
   {
    "version": "1.7",
    "supported_features": [
     {
      "public": [
       {
        "id": "A51D413F-B3CC-477D-96C4-E37A9003BFE3",
        "feature": "capabilities",
        "description": "Retrieves iSHARE capabilities",
        "url": "https://w13.isharetest.net/capabilities",
        "token_endpoint": "https://w13.isharetest.net/connect/token"
       },
       {
        "id": "49F6E662-F055-4AAC-96B2-E833FA5F5414",
        "feature": "access token",
        "description": "Obtains access token",
        "url": "https://w13.isharetest.net/connect/token"
       },
       {
        "id": "05357B1C-A934-4BB2-A7CD-42948DA52379",
        "feature": "boom access",
        "description": "Request boom access based on user information",
        "url": "https://w13.isharetest.net/boom_access",
        "token_endpoint": "https://w13.isharetest.net/connect/token"
       },
       {
        "id": "105D19C7-02B1-481F-8B98-0C0F2F5EBB4B",
        "feature": "return client information",
        "description": "Displays identity of client to which access token was issued",
        "url": "https://w13.isharetest.net/me",
        "token_endpoint": "https://w13.isharetest.net/connect/token"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}